Obchodné podmienky


1. Pojmy

Vkladanie-inzeratov.sk je internetový server poskytujúci službu Vkladanie inzerátov.

Službou Vkladanie inzerátov sa rozumie umiestnenie inzerátu Užívateľa na internetové inzertné servery tretích strán.

Inzerátom sa rozumie nadpis a text inzerátu, kontaktné údaje (e-mail, telefón, webová adresa, skype, icq), informácie o polohe (kraj, okres, mesto) a multimediálne prvky (obrázky, videá).

Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba využívajúca služieb servera Vkladanie-inzeratov.sk.

Poskytovateľ - poskytovateľom služby Vkladanie inzerátov je právnická osoba Vkládej.cz s.r.o., IČ 01621301, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod spis. zn. C 78824.


2. Objednávka služby a platba

Objednávku služby Užívateľ vykonáva prostredníctvom objednávkového formulára na stránke Poskytovateľa, viz http://vkladanie-inzeratov.sk/1-objednavka-inzercie

Užívateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za objednanú službu do 5 dní od objednania na bankový účet Poskytovateľa alebo cez platobný systém PayPal.

Pokiaľ užívateľ cenu za objednanú službu do 5 dní neuhradí, zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Poskytovateľom zaniká.

Ceny sa riadia podľa platného cenníka na http://vkladanie-inzeratov.sk/15-cennik

Užívateľ je povinný pred odoslaním objednávky skontrolovať zadané údaje v objednávkovom formulári. Poskytovateľ nezodpovedá za formálne alebo gramatické chyby uvedené v inzeráte Užívateľa, nezodpovedá taktiež za nesprávnosť kontaktných údajov. Ak Užívateľ zistí nezrovnalosti vo svojom inzeráte ešte pred vykonaním služby, môže požiadať Poskytovateľa o úpravu svojho inzerátu. Ak zistí Užívateľ nezrovnalosti vo svojom inzeráte až po vykonaní služby, nedá sa už domáhať akékoľvek úpravy inzerátu, náhrady služby alebo vrátenia platby.


3. Plnenie služby

Poskytovateľ sa zaväzuje službu vykonať v rozsahu uvedenom v objednávke Užívateľa a to do 7 pracovných dní od prijatia platby.

Inzeráty sú vkladané na internetové inzertné servery podľa uváženia Poskytovateľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje po vykonaní služby Užívateľovi poskytnúť zoznam inzertných serverov, kam bol inzerát Užívateľa umiestnený.

Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť inzertných serverov tretích strán.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb vkladanie-inzeratov.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb servera vkladanie-inzeratov.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.


4. Práva poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte Užívateľa, aby zabezpečil bezproblémové vloženie inzerátu na inzertné servery tretích strán.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby Užívateľovi, a to predovšetkým v prípadoch, keď je inzerát v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Užívatelia nemajú žiadny právny nárok na užívanie služieb servera vkladanie-inzeratov.sk.


5. Ochrana osobných údajov

Klienti, kteří se rozhodnou využít službu Vkládání inzerátů, kterou poskytuje společnost Vkládej.cz s.r.o., se sídlem Labská 221/1, 625 00 Brno - Starý Lískovec, IČ: 01621301 (dále jen „Správce“), udělují Správci, při odeslání své online objednávky na vložení inzerce, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce určuje, jakým způsobem budou poskytnuté osobní údaje zpracovány a za jakým účelem (uzavření smlouvy, zasílání oznámení a upozornění v souvislosti s konkrétním úkolem, umístění inzerce na vybraném inzertním serveru).

Dále Správce vybírá případné další zpracovatele, výhradně však z řad podřízených/zaměstnanců, kteří budou při zpracování pomáhat.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně za pomoci moderní technologie - počítačových programů.

Správce poskytnuté informace ochraňuje stejným způsobem, jako své vlastní. Proti možnostem zneužití či poškození, jsme přijali veškerá možná organizační i technická opatření.

Pokud budete mít v průběhu zpracování Vašich dat jakékoli otázky, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 733 175 602 nebo na e-mailu info@vkladani-inzeratu.cz.

Prohlašujeme, že jako Správce Vašich osobních údajů, splňujeme všechny zákonné povinnosti, které vyžaduje platná legislativa - zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plníme informační povinnost před zahájením zpracování osobních údajů dle článku 13 GDPR.

Podporujeme Vás při uplatňování a plnění Vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Veškeré osobní údaje, které Správce dále zpracovává, jsou klienty poskytnuty dobrovolně, na základě svobodného uvážení každého z nich.

Uvedené osobní údaje, jsou zpracovány za účelem realizace služby vkládání inzerátů, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Správce.

Jedná se zejména o:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

- bydliště (ulice, č.p., město, PSČ), nebo sídlo,

- telefonní kontakt,

- e-mailovou adresu,

- IP adresu,

- oblast působnosti inzerátu,

- odkaz na Vaše webové stránky,

- fakturační údaje, které mohou obsahovat mimo jiné také IČ, DIČ,

- případně jiný další údaj, který bude klientem zadán do objednávkového formuláře (skype, ICQ,…).

Během procházení našich webových stránek http://www.vkladani-inzeratu.cz je zaznamenávána Vaše IP adresa, délka Vašeho zdržení se na stránce, odkud přicházíte (ze které stránky).

Pro měření návštěvnosti našeho webu a přizpůsobení jejich zobrazení používáme cookies. Cookies budou zpracovávány pouze na základě souhlasu.

V souvislosti s ochranou údajů má klient řadu práv. V případě, že budete chtít některého z práv využít, kontaktujete Správce na výše uvedených kontaktech.

Každý klient má právo na:

- informaci, které osobní údaje jsou zpracovávány,

- přístup k poskytnutým osobním údajům,

- doplnění či změnu osobních údajů,

- omezení zpracování poskytnutých údajů,

- přenositelnost,

- výmaz osobních údajů,

- stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas může každý klient kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu může být Správci zasláno e-mailem nebo za pomoci kontaktního formuláře na adrese http://www.vkladani-inzeratu.cz/13-kontakt.

Ujišťujeme Vás, všichni spolupracovníci i zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s Vašimi osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Osobní údaje poskytnuté Správci, jsou použity výhradně pro naplnění poskytované služby - umístění inzerce na inzertní server. Bez souhlasu nebudou Vaše osobní informace poskytnuty třetí straně. Veškeré získané osobní údaje Správce zpracovává výhradně v rámci území EU.

Osobní údaje, které klient poskytne Správci, jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu. Nejdéle však 24 měsíců. Klient také prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Správce prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté klientem, jsou shromažďovány v nezbytném rozsahu pro naplnění poskytované služby a pouze za tímto účelem. Správce také prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje klienta, nejsou dále zpracovány za účelem statistického zpracování či výzkumu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je Správci poskytnut svobodně a dobrovolně.


6. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 2.7.2018. Poskytovateľ je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť.